Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Algemene verkoopsvoorwaarden VERHOEVEN nv

 1. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur. Ingeval van niet-tijdige betaling brengen de nog openstaande facturen of openstaande factuur van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest met zich mee van 10 % alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 75 EUR. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.
 2. Alle klachten betreffende de staat van de goederen, de uitvoering van het werk, en de opstelling van de factuur moeten schriftelijk en binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur ingediend worden. Klachten ingediend na deze termijn zijn niet meer ontvankelijk.
 3. Teneinde incassokosten en intresten te vermijden, worden onze klanten verzocht op de vervaldag te betalen. Indien wij ons met de inning moeten gelasten worden onze kwijtingen verhoogd met de onkosten en intresten.
 4. De waar blijft het eigendom van Verhoeven NV tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat echter al over vanaf het moment van levering.
 5. De niet-betaling op zijn vervaldag van ťťn enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 7. Onze klanten genieten van de fabriekswaarborg. Voor deze waarborg kunnen wij steeds onze rechten laten gelden tegenover de fabriek.
 8. De klant kan zich niet beroepen op voorwaarden welke niet schriftelijk vastgelegd werden.
 9. Indien de klant de overeenkomst eenzijdig verbreekt is hij verplicht ons hiervoor een schadevergoeding te betalen. Deze werd forfaitair bepaald op 20 % van het contractbedrag tenzij grotere schade door ons werd bewezen. Het betaalde voorschot komt ons dan van rechtswege toe, doch wordt verrekend met de forfaitaire schadevergoeding. Indien de klant bij ter post aangetekend schrijven in gebreke gesteld wordt om binnen de 8 dagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven de goederen af te nemen of het werk te laten uitvoeren, en indien hij op deze ingebrekestelling niet reageert, dan geldt dit uitblijven als eenzijdige verbreking van de overeenkomst. De genoemde schadevergoeding komt de klant toe indien de overeenkomst door Verhoeven NV verbroken wordt.
 10. Ingeval de leveranciers van wie wij afhankelijk zijn, hetzij voor de gehele levering, hetzij voor de benodigde grondstoffen, onze bestellingen zouden weigeren uit te voeren, hebben wij het recht de bestelling van onze klanten als niet aangenomen te beschouwen, en zulks zonder enige vergoeding van onzentwege.
 11. Het verlopen van de vooropgestelde leveringstermijn kan nooit ingeroepen worden ter vernietiging van het contract. Voor laattijdige levering of uitvoering kan geen enkele schadeloosstelling geŽist worden.
 12. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer krijgt behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de goederen, aan de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te vragen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 13. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Leuven bevoegd, ook in geval van betwisting op grond van artikel 9 van de huidige verkoopsvoorwaarden.


© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Thursday, October 22, 2015